Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ, ROZSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na uživatele, kteří čtou,

prohlížejí si, navštěvují a používají www.izzi.cz (dále jen „webová stránka“) (společně

„uživatelé“). Používání „), jakož i se společností Coffice-club s ručením omezením (sídlo: 1149

Budapešť. Dongó útca 2 / A, 2.2, IČO: 01-09-331394, registrační soud: Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága, DIČ: IČ: 01-09-331394 2-42., e-mail: [email protected],

(dále jen „Coffice-club kft.“) v souladu s pravidly smluv uzavřených nepřítomnými smluvními

stranami (dále jen: „Smlouva“) a obsahuje pravidla platná pro zákazníky, kupující,

prodávající, obchodní partnery (dále jen „Klienti“) v rámci smluvního vztahu podle všech

ostatních smluv. Ustanovení týkající se Webové stránky se primárně vztahují na všechny

podstránky webové stránky.

Webovou stránku provozuje Coffice-club kft. Coffice-club kft. Společnost legálně

registrovaná v Maďarsku, která se zabývá elektronickým obchodem.

Tyto VOP nabývají platnosti dnem nabytí účinnosti (dále jen „Datum účinnosti“). Datem

účinnosti je datum zveřejnění těchto VOP na Webové stránce, teda 28.08.2020. Ustanovení

VOP se vztahují na všechny Uživatele a Zákazníky ode dne účinnosti. Používáním Uživatele a

uzavřením příslušné Smlouvy Uživatel bere na vědomí, že se seznámil s kdykoliv platnými

ustanoveními VOP, přečetl si VOP, porozuměl, vzal na vědomí a výslovně akceptoval

ustanovení VOP. Klient uzavřením příslušné Smlouvy bere na vědomí, že kdykoliv platné VOP

jsou nedílnou součástí Smlouvy (smluv), jejich nedílnou přílohou. Časová působnost kdykoli

platných VOP se rozšiřuje na datum, trvání a následné období Užívání bez časového omezení,

jakož na dobu trvání smluvního vztahu vzniklého uzavřením Smlouvy a na období následující

po ukončení Smlouvy.

Coffice-club kft. si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit VOP, s čímž Uživatel nebo

Zákazník výslovně souhlasí. Coffice-club kft. zajišťuje, že aktuální VOP jsou nepřetržitě

dostupné na Webové stránce. VOP vždy obsahují datum vstupu v platnost. Všechny Použití a

smluvní vztahy se řídí ustanoveními VOP platných ke dni uzavření Užívání a Smlouvy.

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

Používáním Smlouvy a Zákazníci berou na vědomí, že Webová stránka je ve vlastnictví

Coffice-club kft. provozuje a udržuje Coffice-club kft. webové stránky s obsahem

C2 General

specifikovaným podle. Coffice-club kft. neodpovídá za to, že Webová stránka je kdykoliv

přístupná a celý obsah je dostupný všem Uživatelům. Coffice-club kft. zejména nenese

odpovědnost za žádné chyby vyplývající z přetížení, nefunkčnosti nebo nefunkčnosti

telefonní sítě, online počítačových systémů, serverů nebo poskytovatelů serverů,

počítačového vybavení, softwarů, e-mailu nebo internetu.

Používáním Smlouvy a uzavřením příslušné Smlouvy uživatelé berou na vědomí, že

společnost m-HU Internet Kft. má právo zpřístupnit Webovou stránku a její obsah

společnosti Coffice-club kft. Coffice-club kft. způsobem, který odpovídá vaší podnikatelské

filozofii, službám, produktu a imidži. Coffice-club kft. je oprávněná vytvářet obraz, obrázek a

barvu Webové stránky.

Používáním Smlouvy a Zákazníky berou Uživatelé na vědomí, že články, texty, popisy

obrázků, obrázky, fotografie, jiné obsahové a formulářové prvky (dále jen: „Obsahové a

formulářové prvky“) nacházející se na Webové stránce jsou majetkem Coffice-club. Ltd.

předměty chráněné autorskými právy nebo předměty, jejichž použití a používání Coffice-club

lft. oprávněn.

Uživatel a zákazník berou na vědomí a souhlasí s tím, že Obsah a formální prvky může

používat pouze Coffice-club kft. s předchozím písemným souhlasem, s přesným uvedením

jména držitele autorských práv a adresy webové stránky, je oprávněn ji používat a

zpracovávat, čímž bere na vědomí a akceptuje zejména to, že obrázky, nápisy, obrazové a

formální prvky umístěné na Webové stránce se nesmí kopírovat, přenášet nebo ukládat

elektronicky, jakož i kopírovat všechny nebo část těchto VOP nebo informací o ochraně

údajů na Webové stránce (dále jen: „AT“) a/nebo VOP, narušovat fungování Webové

stránky., upravovat obsah Webové stránky (dále společně a samostatně: „Porušení“).

Uživatel a zákazník výslovně berou na vědomí a akceptují, že používání bez zdrojů též

představuje nezákonné použití, jakož i porušení. Uživatel a Zákazník berou na vědomí a

souhlasí s tím, že v případě porušení jsou povinni zaplatit pokutu (dále jen „Sankce“).

Uživatel a zákazník se zavazují zaplatit pokutu společnosti Coffice-club kft. Coffice-club kft.

Číslo svého bankovního účtu 10401196-50526886-7189006 vedl v K&H bank zrt. Uživatel a

zákazník se zavazují ukončit Porušení do 1, tj. do jednoho dne od jeho oznámení, včetně

Obsahu a formulářových prvků přijatých z Webové stránky, zejména textu nebo obrázků

z příslušného online nebo jiného rozhraní. zničí a zdrží se dalšího Porušování ve výše

uvedené lhůtě. Výška pokuty je 100 000 HUF, tedy sto tisíc forintů / obrázek, 100 000

forintů, tedy sto tisíc forintů / odstranění jiných formálních prvků (např. logo, vodoznak) atd.,

100 000 HUF, teda sto tisíc forintů / obsah Nelegální použití položky (např. část textu,

odstavec), 100 000 HUF, tj. 100 000 HUF / všechna ostatní nelegální použití výše neuvedená.

Uživatel a zákazník berou na vědomí a souhlasí s tím, že sankce stanovené v tomto odstavci

jsou přiměřené závažnosti protiprávního jednání. Uživatel a Zákazník dále berou na vědomí,

že nezaplacení Pokuty ve lhůtě uvedené v této části může mít za následek občanskoprávní a

případně i trestněprávní sankce, a to zejména, že Coffice-club kft. v případě neúspěšného

uplynutí lhůty na úhradu dá neprodleně porušovateli příkaz k úhradě. Neuplatnění

vymáhacího práva neznamená, že Coffice-club kft. vzdal výkonu nebo výkonu tohoto práva

(výhrada).

C2 General

Uživatel a zákazník berou na vědomí a souhlasí s tím, že Coffice-club kft. je jediným

vlastníkem https://www.facebook.com/izziled („Facebooková stránka“). Uživatel a Zákazník

berou na vědomí, že „Profilové obrázky“ a

Obrázky nahrané do alb „Cover Images“, jakož i vše ostatní na facebookové stránce od

Coffice-club Itd. Všechny obrázky nahrané společností Coffice-club kft. jsou výhradním

vlastnictvím. Uživatel a Zákazník berou na vědomí a souhlasí s tím, že facebooková stránka a

facebookové obrázky se řídí pravidly uvedenými v této kapitole 2, mutatis mutandis.

Uživatel a Zákazník berou na vědomí a souhlasí s tím, že jakákoli textová nebo obrazová

zpráva zveřejněná Uživatelem nebo Zákazníkem na Webové a Facebookové stránce Coffice-

club kft. mají právo zkontrolovat a odstranit urážlivou zprávu (dále jen „urážlivá zpráva“).

Mezi urážlivé zprávy patří, ale nejsou omezeny na, následující: Coffice-club kft. zprávy

k propagaci vašich konkurentů; Coffice-club kft. zprávy zaměřené na pošpinění vlastní

pověsti; zprávy o vyloučení jiných na základě etnické příslušnosti, národnosti, náboženství,

pohlaví, sexuální orientace nebo jiné sociální příslušnosti; obscénní, urážlivé, ponižující

zprávy; sexuální explicitní zprávy; zprávy, které jinak porušují práva na soukromí společnosti

m-HU Internet Kft. nebo jiných.

Uživatel a Zákazník jsou oprávnění používat Coffice-club kft. (dále jen „hodnocení“). Recenze

není možné zveřejňovat na Facebooku. Hodnocení můžou být pozitivní nebo negativní a

podléhají těmto VOP

Souvisí s vlastnostmi určitých Produktů nebo jejich používáním. Coffice-club kft. není

oprávněna moderovat hodnocení, pokud se nekvalifikují jako urážlivá zpráva podle bodu 2.6

těchto VOP. Nekvalifikuje se jako Rating a Coffice-club kft. Coffice-club kft. na vymazání

reklamací souvisejících se službou, na kterou se vztahují ustanovení kapitoly 7 těchto VOP.

Uživatel a Zákazník berou na vědomí, že Webové stránky mohou používat jen na vlastní

riziko. M-HU Internet Kft nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou Uživateli a

Zákazníkovi při používá Webové stránky. Coffice-club kft. nezodpovídá za žádné škody, které

si navzájem způsobí Uživatelé a Zákazníci při používání Webové stránky. Coffice-club kft.

neodpovídá za chování Uživatelů a Zákazníků. Uživatel a Zákazník berou na vědomí, že pokud

během Užívání nebo uzavírání Smlouvy dojde k nezákonnému. Coffice-club kft. je oprávněna

spolupracovat s příslušnými orgány za účelem zjištění případných porušení.

Uživatel a zákazník berou na vědomí, že Coffice-club kft. body připojení na Webové stránce

směřující na jiné provozované zítra mimo Webové stránky (dále jen: „Externí zítra“), tzv.

můžete umístit odkazy. Coffice-club kft. neodpovídá za obsah zveřejněný na Externí webové

stránce, za konání třetích osob provozujících Externí webovou stránku a za případné škody

způsobené Uživatelovi a Zákazníkovi Externím zítřkem.

Coffice-club kft. při provozu webové stránky jedná v souladu s platnými maďarskými

právními předpisy. Pokud používání webové stránky porušuje zákony uživatele nebo

vlastního státu klienta, Coffice-club kft. neodpovídá.

C2 General

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SMLOUVY

Články 3-8 těchto VOP. Ustanovení obsažená v kapitolách Coffice-club kft. jako

Prodávající a Zákazník jako Kupující (dále jen „Kupující“, Coffice-club Ltd. a Kupující společně

dále jen „Smluvní strany“). Na základě smluv Coffice-club kft. převádí na Kupujícího úplatně

vlastnické právo k jedné nebo více movitým věcem (dále jen „Produkt(y)“). Coffice-club kft.

prohlašuje, že jako zákonný distributor Produktů je oprávněný prodávat Produkty Kupujícímu

v rámci kupně prodejního vztahu. Coffice-club kft. dále prohlašuje, že Produkty nejsou

majetkem třetích osob, Produkty jsou hmotné, nezatížené a nepřevzaté movité věci.

Vlastnosti Produktů na Webové stránce mají pouze informativní charakter, konkrétní

vlastnosti Produktů jsou obsaženy v Produktu nebo ve Produktu nebo na obalu Produktu

nebo v návodu použití dodávaném s Produktem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení

těchto VOP se použijí i na jakékoliv změny a doplnění smluv (dále jen „dodatek k smlouvě“).

Kupující bere na vědomí, že Coffice-club spol. je oprávněna uzavřít smlouvu i na Produkty,

které v momentě uzavření Smlouvy ještě nejsou smlouvou Coffice-club kft. nemovitost.

Jazykem smlouvy je maďarština. Smluvní strany se dohodli, že budou mezi sebou

komunikovat především písemnou formou. Smluvní strany budou brát v úvahu komunikaci

prostřednictvím pošty a e-mailu pouze v písemné formě. Coffice-club kft. oznamuje

kupujícímu, že za e-mailovou komunikaci považuje pouze e-maily odeslané na e-mailovou

adresu [email protected]. Smluvní strany se dohodli, že své právní prohlášení mohou učinit

pouze písemně a jinými elektronickými prostředky poskytovanými na Webové stránce,

poskytnutými ústně či telefonicky.

prohlášení nepředstavují právní prohlášení. Ustanoveními tohoto bodu není dotčeno právo

Kupujícího použít Coffice-club kft. informace získáte od svého telefonického zákaznického

servisu („Zákaznický servis“). Informace poskytnuté ústně zákaznickým servisem se však

nekvalifikují jako Coffice-club kft. právní prohlášení učiněné

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Smlouvu může uzavřít kupující, který je v případě

fyzické osoby kupujícího starší 14 let. Na uzavření smlouvy Kupujícím, který dovršil 14 let,

avšak nedovršil 18 let věku (dále jen: „Nezletilý s omezenou způsobilostí k právním

úkonům“), zákon V z roku 2013 Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). “) 2:12. §

má přednost. Kupující bere na vědomí, že pokud má byt Smlouva považována za nezletilou

smlouvu na pokrytí běžných potřeb každodenního života, nebo je-li Smlouva uzavřena na

úkor příjmu nezletilé osoby se sníženou pohyblivostí, Smlouvu uzavře nezletilá se zákonným

zástupcem. Kupující, který nedovrší věku 14 let, se považuje za nezpůsobilého, a proto může

smlouvu uzavřít jen platně zastoupen svým zákonným zástupcem. Kupující bere na vědomí,

že pokud Coffice-club Itd. upozorní, že neoprávněná osoba má v úmyslu uzavřít smlouvu

nebo smlouvu uzavřela, je oprávněna požadovat od Kupujícího prokázání existence

podmínek uvedených v tomto vodě, a pokud Kupující žádosti nevyhoví, Coffice-club kft.

můžete kdykoli odmítnout. Kupující přijetím těchto VOP výslovně a neodvolatelně

prohlašuje, že je oprávněn uzavřít Smlouvu na základě ustanovení obsažených v tomto bodě.

Kupující bere na vědomí, že v případě porušení tohoto bodu nese důkazní břemeno o

neplatnosti Smlouvy. V případě neplatné smlouvy Coffice-club kft. a Ptk. 6:115. § má nárok

na dodatečné nároky z neplatného uzavření smlouvy (tedy zejména náklady a škody vůči

Kupujícímu.

C2 General

POSTUPY PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUV A PLNĚNÍ SMLOUVY

Online platby kreditní kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Údaje o

kreditní kartě nebudou zaslány obchodníkovi. Barion Payment Zrt. Poskytovatelem služby je

instituce kontrolovaná Magyar Nemzeti Bank, číslo licence: H-EN-I-1064/2013

Smluvní strany uzavírají Smlouvu pouze prostřednictvím internetového obchodu

umístěného na Webové stránce, která tvoří podstránku Webové stránky (dále jen

„Internetový obchod“). Kupující výslovně bere na vědomí a akceptuje, že obecně je možné

uzavřít smlouvu prostřednictvím Internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že

Coffice-club spol. je oprávněn, není však povinnen, na žádost Kupujícího uzavřít Smlouvu

prostřednictvím Facebooku, e-mailu, telefonicky, osobně nebo na Externí webové stránce.

Kupující bere na vědomí, že není možné uzavřít jinou smlouvu než výše uvedenou. Coffice-

club kft. s údaji poskytnutými Zákazníkem nakládá v souladu s ustanoveními této kapitoly

v souladu s ustanoveními AT platnými kdykoliv.

Smlouvy se uzavírají prostřednictvím Internetového obchodu v souladu s ustanoveními této

části. Smluvní strany se dohodly, že v případě uzavření smlouvy prostřednictvím

Internetového obchodu Coffice-club kft. 6:64. § (1), je předmětem závazné nabídky. Smlouvu

lze uzavřít s registrací nebo bez ní (dále jen „způsob nákupu“). V případě uzavření smlouvy

prostřednictvím registrace mohou být údaje uvedené při registraci Zákazníkem kdykoliv

změněny, upraveny nebo vymazány v položce zákaznického systémového menu na Webové

stránce. Zákazník si vyzvedne produkty určené k nákupu v nákupním košíku na rozhraní

Internetového obchodu, následně si po zkontrolování a případné úpravě obsahu košíku

vybere ze Způsobů nákupu kliknutím na tlačítko Další (dále jen „Objednat“). Následně je

Kupující povinen poskytnout/ověřit si údaje potřebné pro fakturaci a dodání a je oprávněn

změnit nesprávně zadané fakturační a/nebo dodací a jiné údaje. Kupující je povinen

poskytnout všechny svoje údaje v souladu se skutečností. Pokud kupující při Objednávce

uvede údaje o právnické osobě, považuje se tato právnická osoba za kupujícího. Zjevně

nepravdivou nebo nesprávnou registraci poskytuje Coffice-club sro. má právo na vymazání a

v případě pochybností právo na ověření pravosti údajů. Náklady vynaložené na prokazování

pravosti údajů nese Kupující. M-HU Internet Kft. Vznikne Kupujícímu v důsledku nesprávných

údajů poskytnutých Kupujícím

nezodpovídá za dodatečné náklady nebo škody. Kupující je odpovědný za jakékoliv

dodatečné náklady nebo škody, které vzniknou společností m-HU Internet Kft.. V důsledku

nesprávně poskytnutých údajů kupujícím. Coffice-club kft. nezodpovídá za škody, které

vzniknou kupujícímu v důsledku zapomenutí hesla kupujícího nebo jeho zpřístupnění třetím

osobám. Po zadání / zkontrolování / změně údajů si kupující vybere způsob platby (dále jen:

„Způsob platby“) a způsob doručení (dále jen „Způsob doručení“). Kupující bere na vědomí,

že od zvoleného Způsobu platby a dodání se nelze později odchýlit. Kupující bere na vědomí

a souhlasí s tím, že Coffice-club Itd. je povinnen dodat Produkt pouze na dodací adresu

uvedenou na území Maďarska, proto může Kupující při Objednávce platně uvést pouze

tuzemskou dodací adresu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Coffice-club Itd. je

oprávněná zrušit objednávku týkající se zahraniční adresy dodání, a to i bez zvláštního

upozornění Kupujícího. M-HU internet Kft. Spolupracuje s následujícími kurýrskými službami:

DPD Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 1158 Budapešť, Késmárk utca 14.,

C2 General

Building B; IČO: 01-09-888141; DIČ: 1234 42, Foxpost Sídlo společnosti Zártkörűen Működő

Részvénytársaság: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9 a jejich subdodavatelů (dále

společně jen „Kurýrská služba“, zaměstnanec nebo subdodavatel kurýrní služby dále jen

„Kurýrní služba“). Kupující bere na vědomí, že na základě platně uzavřené Smlouvy mají

smluvní strany práva a povinnosti, zejména platební povinnost v souladu s ustanoveními

těchto VOP a platnou maďarskou legislativou –club kft. odeslanou Objednávku neprodleně

elektronicky potvrdí, avšak nejpozději do 48 hodin. Informuje Kupujícího, že pokud Coffice-

club kft. nesplní povinnost podle předchozí věty, je kupující od smlouvy osvobozen

s povinností. Zrušení registrace ze strany Kupujícího nemá vliv na již odeslané Objednávky

ani na uzavřené prodejní transakce. Smlouva uzavřená prostřednictvím internetového

obchodu se nepovažuje za písemnou smlouvu a uzavírá ji Coffice-club kft. nezaregistruje.

Coffice-club kft. přiděluje Smlouvám jedinečné identifikační číslo (dále jen „číslo

objednávky“). Coffice-club kft. zaznamenává údaje o smlouvě na základě čísla objednávky.

Kupující si může vyžádat informace o smluvních údajích od Coffice-club kft. Na základě čísla

objednávky.

Na uzavíraní Smluv mimo Internetový obchod se vztahuje bod 4.2 těchto VOP s výjimkami

obsaženými v tomto bodě. Smlouvy je možné uzavírat mimo Internetový obchod

prostřednictvím facebookové stránky, e-mailem, telefonicky, osobně nebo prostřednictvím

Externí webové stránky (dále společně jen: „Objednávka mimo Internetový obchod“), pokud

Coffice-club kft. akceptoval požadavek Kupujícího na uzavření smlouvy (dále jen „Nabídka“).

Kupující bere na vědomí, že Coffice-club spol. není povinna Nabídku přijmout. Kupující bere

na vědomí, že v případě objednávky mimo Internetový obchod platí Občanský zákoník. 6:64.

§ (1), je předmětem závazné nabídky. Kupující na základě výše uvedeného bere na vědomí,

že pokud Coffice-club Itd. Kupující akceptuje Nabídku k uzavření Smlouvy, Smlouva je mezi

Smluvními stranami uzavřena v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. 6:69. § (1).

Smluvní strany se dohodly, že v případě objednávky mimo Internetový obchod se Kupující

bude řídit ustanoveními Občanského zákoníku. 6:65. § (2), nejméně však 72 hodin od podání

Nabídky, tedy dvaasedmdesát hodin.

Smlouvy se vztahují na různé produkty. Zákazník souhlasí s tím, že Produkt lze zakoupit za

kupní cenu (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena je v maďarských forintech a zahrnuje daň

z přidané hodnoty (DPH). Kupní cena zahrnuje náklady na balné v případě doručení Kurýrní

službou, nezahrnuje však náklady na doručení (dále jen: „Poplatek za doručení“). O

Poplatcích za doručení se může Kupující dozvědět na Webové stránce. Kupující bere na

vědomí a souhlasí s tím, že přepravné se může lišit v závislosti na místě dodání,

velikosti/hmotnosti objednaných produktů a kurýrní služby. Kupující bere na vědomí a

výslovně souhlasí s tím, že Coffice-club kft. účtuje poplatek za manipulaci s hotovostí za

každý způsob platby (dále jen „poplatek za správu“). Kupující je povinen zaplatit Manipulační

poplatek v případě doručení domů, pokud je Kupní cena uhrazená Kurýrovi v hotovosti nebo

platební kartou.

Klient výslovně souhlasí s tím, aby Coffice-club kft. je oprávněna kdykoliv změnit Kupní cenu.

Nová Kupní cena je platná od jejího uvedení na Webové stránce. Coffice-club kft. si vyhrazuje

právo změnit Kupní cenu Produktu oproti té, která je uvedena na Webové stránce na

Objednávce, ať už z důvodu nesprávného zobrazení Kupní ceny na Webové stránce nebo

z jiných důvodů. Coffice-club kft. je povinen oznámit Kupujícímu neprodleně poté, co se o

C2 General

vadě / výskytu okolnosti, která je důvodem změny, dozvěděl. Kupující je oprávněný po

oznámení odstoupit od smlouvy. Na odstoupení upravené v tomto bodě se přiměřeně použijí

ustanovení kapitoly 5 těchto VOP s tím, že odstoupit od tohoto bodu je oprávněn nejen

Spotřebitel specifikovaný v kapitole 5 těchto VOP, ale všichni Kupující. Pokud Kupující

neoznámí Coffice-club kft. svůj úmysl odstoupit od tohoto bodu do 5, tj. do pěti pracovních

dní od doručení oznámení o změně Kupní ceny od Coffice-club kft., smluvní strany si přejí

uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy. V případě uvedeném v předchozí větě bude

Smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena za změněnou Kupní cenu. Kupující bere na

vědomí, že v případě změny Kupní ceny Produktu oproti Kupní ceně uvedené na Webové

stránce, Coffice-club kft. kromě ustanovení tohoto bodu je oprávněn odstoupit od Smlouvy

v souladu s ustanoveními bodu 5.2 těchto VOP.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že kvalita a hlavní vlastnosti daného druhu

Zboží jsou shodné se Zbožím na fotografii a podrobném popisu vztahujícím se k danému typu

Zboží, kromě toho, že fotografie na Webové stránce je ilustrační. se liší od fotografie v.

Smluvní strany se dohodly, že Kupující nemůže požadovat změny Produktu na fotografii a

podrobném popisu. Některé samostatně označené Produkty lze zakoupit pouze za podmínek

uvedených v samostatné individuální smlouvě (dále jen „Individuální smlouva“). Toto

označení lze nalézt v datovém listu příslušných produktů na webové stránce. Coffice-club kft.

informuje Kupujícího, že v případě Jednotlivé smlouvy jsou Produkty ze skladových zásob

dodavatelů nebo spekologickou objednávkou. Data nákupu těchto produktů na webové

stránce slouží pouze pro informační účely. Pokud si Kupující přeje koupit Produkt, který není

součástí Internetového obchodu, Coffice-club kft. se může zavázat, že jej koupí a prodá

Kupujícímu. Na jednotlivé smlouvy se vztahují ustanovení těchto VOP, která nejsou upravena

Jednotlivou smlouvou.

Přesný čas doručení poskytuje Coffice-club kft. oznámí Kupujícímu e-mailem před dodáním.

Kupující bere na vědomí, že Coffice-club spol. je oprávněna, nikoli však povinna, zabalit

Produkt kromě výrobního balení Produktu do obalového materiálu, který zachovává

celistvost a stav Produktu (dále jen „Obal“). Coffice-club kft. neposkytuje Produkt

samostatné balení, pokud vlastní výrobní balení Produktu poskytuje Coffice-club kft.

poskytuje přiměřenou ochranu pro ochranu integrity a stavu produktu. Obal je produktem

Coffice-club kft. může to být kartonová krabice, kartonová krabice s výplní, průhledná nebo

tmavá fólie. Pokud Objednávka obsahuje více Produktů Coffice-club kft. je oprávněna zabalit

Produkty spolu nebo samostatně podle vlastního uvážení. Při osobním převzetí Produktu je

Kupující povinen po zkontrolování Obalu a Produktu potvrdit plnění obdržením Účtenky

nebo Faktury. Při doručování Kurýrní službou je Kupující povinen zkontrolovat Coffice-club

kft. potvrdit plnění podpisem na přepravní listinu. Kupující je oprávněn produkt rozbalit

z obalu a při převzetí produkt zkontrolovat. Pokud je Obal a/nebo Produkt poškozen nebo

vadný, je Kupující oprávněn sepsat na místě protokol a v případě doručení kurýrní službou i

Produkt s kurýrem do Coffice-club kft. vrátit na jeho náklady.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen zaplatit Kupní cenu a případný

Poplatek za doručení v hotovosti, platební kartou, v souladu se Způsobem platby v souladu

se Způsobem doručení. Kupující bere na vědomí, že pokud si přeje zaplatit Kupní cenu při

osobním převzetí, je k dispozici Způsob platby v hotovosti. Kupující bere na vědomí, že pokud

si přeje zaplatit Kupní cenu při doručení Zboží Kurýrní službou, kupní cenu je třeba zaplatit

C2 General

Kurýrovi v hotovosti při převzetí, v místě převzetí, oproti dodávce. potvrzení / nákladní list.

Při platbě Kupní ceny Produktu Kurýrovi může Kupující platit bankovní kartou jen v případě,

pokud to Kurýrní služba nebo její subdodavatel umožňuje. Kupující bere na vědomí, že

v případě platby uskutečněné před převzetím Produktu nebo online platbou kreditní kartou,

Coffice-club kft. po připsání prostředků na váš bankovní účet. Kupující bere na vědomí, že

Coffice-club spol. faktura je vystavena na Kupní cenu nebo částku Kupní ceny zvýšenou o

Poplatek za doručení nebo Manipulační poplatek (dále jen „Celková cena“) (dále jen

„Faktura“) v závislosti na způsobu platby, který si Kupující zvolí. Coffice-club kft. Faktura je

Kupujícímu vystavena na základě údajů uvedených v bodě 3.3 a zaslána Kupujícímu e-mailem

do 3 pracovních dní od převzetí Produktu, tedy spolu s Produktem v papírové formě. Kupující

bere na vědomí a výslovně akceptuje, že za vlastnictví Produktu odpovídá Coffice-club kft. až

do úplného zaplacení celé ceny. Vlastnické právo k Produktu přechází na Kupujícího

zaplacením Plné ceny a nebezpečí škody na Produktu přechází na Kupujícího převzetím

Produktu Kupujícím.

Coffice-club kft. některé Produkty obstarává od zahraničních dodavatelů. Coffice-club kft.

prodává Produkty s uživatelskými příručkami v maďarském jazyce. Kupující bere na vědomí a

souhlasí s tím, že pokud neobdrží k Produktu návod k použití v maďarském jazyce, je Kupující

oprávněn požádat o následné zaslání návodu k použití v maďarském jazyce od Coffice-club

kft.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem. (II.26.) Vlády

může Uživatel odstoupit od smlouvy a vrátit objednaný produkt do 14 dní od převzetí

objednaného produktu.

Vrácení zboží je možné jen do 14 dní od doručení zboží. Spotřebitel je povinen s ohledem na

podmínky vrácení zboží nahlásit e-mailem co nejdříve a zaslat na adresu [email protected]. .

Vrácení zboží je možné jen po vzájemné dohodě smluvních stran.

Oznámení o odstoupení/odstoupení: Zákazník má právo odstoupit od této smlouvy bez

udání důvodu do 14 dní.

Výpovědní lhůta je 14 dní. Pokud zákazník odstoupí Chcete-li jej využít, musíte zaslat jasné

prohlášení o svém úmyslu odvolat/ukončit ho poštou nebo elektronicky na následující

adresu: [email protected] / 1149, Budapešť, Dongó u. 2A, 2.2.

Své právo na odstoupení/zrušení uplatníte ve lhůtě, pokud své oznámení o odstoupení/

zrušení odešlete před uplynutím lhůty uvedené výše. Právní účinky odstoupení/ukončení

smlouvy: Pokud zákazník odstoupí od této smlouvy, vrátíme vám peníze ihned, nejpozději

však do 14 dnů od doručení vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy. Při vrácení peněz

použijeme stejný způsob platby jako původní způsob platby, pokud Zákazník výslovně

nesouhlasí s použitím jiného způsobu platby; Zákazníkovi nevzniknou v důsledku uplatnění

tohoto způsobu vrácení peněz žádné dodatečné náklady. Uplyne 14 dní ode dne převzetí

Produktu Zákazníkem nebo třetí osobou s výjimkou dopravce, kterou určí Zákazník. Do té

doby bude refundace vyplácena společností Coffice-club Itd. můžete jej podržet, dokud

C2 General

nedostanete produkt zpět. Zákazník je povinen vrátit nebo předat produkt bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Lhůta se

považuje za dodrženou, pokud odešlete produkt před uplynutím 14denní lhůty. Přímé

náklady na vrácení produktu nese zákazník. Zákazník může nést odpovědnost za

znehodnocení produktu, pokud je způsobeno používáním nad rámec toho, co je potřebné

k určení povahy, vlastností a provozu produktu.

ZÁRUKA A ZÁRUKA

Kupující bere na vědomí, že Coffice-club kft. povinnost poskytnout záruku na dodávky a

zákonná odpovědnost za vadné plnění. Za chybné plnění se považuje, pokud Produkt v čase

dodání Kupujícímu nesplňuje kvalitativní požadavky stanovené Smlouvou nebo zákonem,

vzhledem k tomu, že Produkt musí být vhodný pro zamýšlené použití. Podmínky vhodnosti

pro zamýšlený účel jsou uvedeny v čl. 6: 123. §. Občanský zákoník. Kupující/spotřebitel musí

ve všech případech prokázat existenci vady Produktu, jak je uvedené v bodě 7.5 těchto VOP.

Smluvní strany uvádějí, že v případě vady zjištěné Spotřebitelem do 6, tedy šesti měsíců od

převzetí Produktu Spotřebitelem, smluvní strany předpokládají, že příčina vady existovala už

v čase plnění (dále jen: „Vadná domněnka plnění“), kromě případu, kdy je tato domněnka

neslučitelná s povahou věci nebo povahou vady. Coffice-club kft. jde-li o domněnku vadného

plnění, je oprávněn prokázat, že příčina vady nastala po plnění. Po uplynutí lhůty na

domněnku vadného plnění, tedy 6, tedy šest měsíců od převzetí Produktu Spotřebitelem,

Spotřebitel prokáže, že příčinou vady Produktu je Coffice-club kft. došlo před splněním.

Coffice-club kft. je oprávněna vyžádat si znalecký posudek (dále jen „znalecký posudek“) od

třetí osoby s dostatečnými odbornými znalostmi o důkazním břemenu na ní (dále jen

„znalec“). Smluvní strany se dohodly, že Coffice-club kft. je oprávněn Znalce jednostranně

identifikovat. Smluvní strany se dohodly, že Coffice-club kft. plní důkazní břemeno tím, že si

vyžádá Odborný posudek Výrobce Zboží (dále jen „Výrobce“) na příčinu vady Zboží, pokud se

Spotřebitel při uplatnění svého práva na to, aby se od něj výslovně neodchýlil. záruka na

dodávky. Pro účely těchto VOP se Výrobce a distributor Produktu, který je registrován

společností Coffice-club kft. sro jako výrobce. Pokud Spotřebitel předem neakceptuje

Odborný posudek znalce nebo Výrobce, Coffice-club kft. je povinna doporučit Spotřebiteli

nového Znalce. Kupující, který se nekvalifikuje jako Spotřebitel, je povinen chybné plnění

prokázat (tedy že příčina vady nastala před převzetím Produktu Kupujícím). Spotřebitel je

povinen tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 2 měsíců od zjištění vady oznámit

Coffice-club Kft. Vady oznámené Spotřebitelem do 2 měsíců od oznámení vady, teda do dvou

měsíců, se považují za oznámené ve lhůtě. Kupující odpovídá za škodu, která vznikne

z prodlení. Spotřebitel si může uplatnit záruční nárok u Coffice-club kft. po dobu 1 roku od

převzetí Produktu, tedy po dobu jednoho roku. Kupující, kteří se nekvalifikují jako

spotřebitelé, mohou uplatnit svůj záruční nárok po dobu jednoho roku po obdržení

produktu. Smluvní strany prohlašují, že pokud byl Produkt před koupí Kupujícím používán

(dále jen: „Použitý produkt“), Coffice-club kft. prodává Použitý výrobek pod označením

„druhá třída“. Pro použitý výrobek, Fo spotřebitel má nárok na záruku na dodávky po dobu

jednoho pololetí. Kupující bere na vědomí, že Coffice-club spol. prodává Produkty jiné než

Použité produkty, zejména Produkty s poškozením, které nenarušuje jejich zamýšlené

použití, pod označením „druhá třída“.

C2 General

Na základě práva na záruční dodávky je Kupující oprávněn požadovat opravu nebo výměnu

Produktu. Coffice-club kft. je oprávněná místo reklamace ze záruky na dodávku uvedené

kupujícím v předchozí větě odstranit vadné plnění jiným způsobem, pokud splnění zvoleného

práva ze záruky na dodávku není možné, nebo pokud jde o jinou reklamaci ze záruky na

dodávku. by pro Coffice-club kft. vznikly nepřiměřené dodatečné náklady, vzít do úvahy

hodnotu Zboží v bezvadném stavu, závažnost porušení smlouvy a škodu, která Kupujícímu

vznikla splněním práva na záruku. zásoby. Pokud si Spotřebitel přeje požadovat od Coffice-

club kft výměnu, do tří dnů od převzetí Produktů z důvodu vady Produktu, která brání

řádnému užívání Produktu, Coffice-club kft. nemůžete se rozhodnout opravit Produkt na

základě neúměrných dodatečných nákladů. Opravy nebo výměny musí být provedeny

v přiměřené době, beroucí v úvahu vlastnosti Produktu a zamýšlené použití Kupujícího,

v nejlepším zájmu Kupujícího. Coffice-club kft. se snaží, aby oprava nebo výměna byla

provedena do patnácti dní, kupující však výslovně bere na vědomí, že oprava nebo výměna

může trvat déle. Záruční doba na část Produktu, které se výměna nebo oprava týká, začne

znovu fungovat. Do promlčení doby se nezapočítává část doby opravy, po kterou Zákazník

nemůže používat Produkt podle určení. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny

Coffice-club spol. Coffice-club kft. předat Kupujícímu před doporučením do provozovny

Kupujícího nebo předat Kurýrní službě k doručení Kupujícímu.

Kupující může požadovat od Coffice-club kft. dodání kupní ceny v poměru k chybnému

plnění. Na náklady Coffice-club kft. neprovedl opravu nebo výměnu, nebo pokud zájem

Kupujícího o opravu nebo výměnu zanikl. Kupující není oprávněn odstoupit pro drobnou

vadu. Smluvní strany berou na vědomí, že za drobnou vadu se považuje každá vada, která

nebrání řádnému užívání Produktu, zejména estetické vady, opotřebení.

Kupující může převést záruční právo na vybraný spotřební materiál na jiného. Je povinen

uhradit náklady způsobené převodem na Coffice-club kft., pokud Coffice-club kft. nebo

přechod byl jinak odůvodněn.

Pro uplatnění práva na garanci dodávky zboží je Kupující povinen tento vrátit poštou a spolu

s Produktem přiložit kopii Faktury a popis závady. Pokud Coffice-club kft. reklamace ze

záruky na dodávky není zpochybněna a je vyhověna, náklady spojené s plněním reklamace

na dodávky nese Coffice-club Kft. Spotřebitelem je Coffice-club kft. s předchozím písemným

souhlasem Coffice-club Itd. požádejte technika, aby vám doporučil opravu problému.

Náklady související s plněním záručních povinností dodávky ponese Coffice-club kft. Pokud

k závadě Produktu mohlo přispět nesplnění povinnosti údržby uložené Kupujícímu, náklady

vynaložené na plnění záruční povinnost nese Kupující, měl-li znalosti o údržbě Produktu nebo

pokud Coffice-club kft. si v této souvislosti splnila svou informační povinnost.

Spotřebitel bere na vědomí, že Výrovce má nárok na záruku na produkt po dobu jednoho

roku od uvedení Produktu na trh. Spotřebitel může při uplatňování reklamace produktu

v případě vadného plnění požádat přímo Výrobce o opravu nebo výměnu Produktu. Pro

účely této části se za vadný Produkt považuje, pokud Produkt nesplňuje požadavky na kvalitu

platné v době uvedení na trh výrobcem nebo nemá vlastnosti specifikované výrobcem.

Pokud se na produkt vztahuje záruka na produkt, Coffice-club kft. oprávněn o tom

Spotřebitele informovat.

C2 General

Toto zruší vaši záruku, pokud:

kompletní jednotka je demontována, naše označení je odstraněno,

poškození produktu v důsledku nesprávné instalace

instalace neproběhla u našeho autorizovaného partnera, tedy Car-Audio (Iron-Systém Ltd.)

Spotřebitel bere na vědomí, že Coffice-club spol. na Produkt – v případě koupě Produktu

Spotřebitelem – může poskytnou záruku na vadné plnění. Coffice-club kft. Záruka

poskytovaná agenturou nemá vliv na ustanovení vyhlášky 151/2003 o povinné záruce na

některé předměty dlouhodobé spotřeby. (IX. 22.) o výrobcích uvedených v příloze nařízení

vlády. Coffice-club kft. kromě popisu Produktu informuje Spotřebitele na Webové stránce.

Na základě ustanovení bodu 5.3 těchto VOP se nekvalifikuje jako Spotřebitel, tedy

společnosti, sdružení nebo nadaci nevzniká právo ručit zejména, ne však výlučně.

ZÁRUČNÍ LIST

Název společnosti: Coffice-Club Kft.

Adresa provozu: 1149, Budapešť, Dongó utca 2 / A, 2/2

Název produktu: na faktuře

Typ produktu: fakturován

Sériové číslo produktu (je-li k dispozici): žádné

Název a adresa výrobce (pokud se liší od společnosti): Coffice-club Kft. 1149 Budapešť,

Dongó utca 2 / A, 2/2

Datum nákupu: na faktuře

Datum předání produktu spotřebiteli nebo (pokud to vykonává firma nebo její zástupce) *

datum vystavení faktury:

INFORMACE O ZÁRUČNÍCH PRÁVECH

Záruční doba je jeden rok. Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží

spotřebiteli, nebo pokud uvedení do provozu provádí podnikatel nebo jeho zástupce, dnem

uvedení do provozu.

Záruka se nevztahuje na vadu, pokud příčina vady nastala po předání výrobku spotřebiteli,

například pokud byla vada způsobená nesprávným uvedením do provozu (pokud uvedení do

provozu neprovedla společnost nebo její zástupce, příp. došlo-li k neodbornému uvedení do

provozu). v důsledku nesprávného používání, nedodržování návodu k použití, nesprávného

C2 General

skladování, nesprávné manipulace, poškození, živelného poškození, živelné pohromy.

V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, může spotřebitel podle vlastního uvážení

požadovat opravu nebo výměnu, pokud zvolená reklamace není nemožná nebo by

znamenala pro podnik neúměrné dodatečné náklady ve srovnání s jinou reklamací, přičemž

přihlíží k bezvadné hodnotě služby, závažnosti porušení smlouvy a škodu, která spotřebiteli

vznikla plněním záruční reklamace. Pokud podnik neprovedl opravu nebo výměnu, není

schopen splnit závazek ve lhůtě přiměřené zájmům spotřebitele, nebo pokud zájem

spotřebitele o opravu nebo výměnu pominul, spotřebitel může dle vlastního výběru snížit

kupní cenu poměrně., chybu můžete opravit svépomocí nebo nechat opravit na své náklady

někým jiným, případně můžete smlouvu zrušit. Není prostor ke stažení kvůli menší chybě.

Spotřebitel může přejít z jednoho práva volby na druhé. Náklady na převod je povinen

uhradit společnosti, pokud společnost neuvedla důvod převodu nebo převod nebyl jinak

odůvodněn. Oprava nebo výměna se provede v přiměřené době, přičemž se zohlední

vlastnosti produktu a zamýšlené použití spotřebitele, v nejlepším zájmu spotřebitele.

Společnost se musí snažit provést opravu nebo výměnu maximálně do patnácti dní. Během

opravy mohou být do výrobku instalovány pouze nové díly. Do záruční doby se nezapočítává

část doby opravy, po kterou spotřebitel nemůže výrobek užívat podle určení. Záruční doba

začíná znovu plynout v případě výměny (opravy) výrobku nebo části výrobku vzhledem

k vyměněnému (opravenému) výrobku (část výrobku) a v případě vady, která je výsledkem

opravy. Náklady na splnění záruční povinnosti nese společnost. Výrobky s pevným spojením

nebo těžší než 10 kg nebo které není možné přepravovat jako příruční zavazadla ve vozidlech

MHD, s výjimkou vozidel, je třeba opravit na místě provozu. Pokud není možné vykonat

opravu na místě provozu, distributor se postará o odvoz a instalaci, jakož i o dopravu a

vrácení. Záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele podle platné legislativy, včetně

záruky na materiál a spotřební materiál. V případě spotřebitelského sporu může spotřebitel

iniciovat i jednání smírčího orgánu působícího vedle krajských (hlavních) obchodních a

průmyslových komor. Záruční reklamaci je možné potvrdit záručním listem. V případě, že

záruční list nebude spotřebiteli zpřístupněn, uzavření smlouvy se považuje za prokázané,

pokud spotřebitel prokáže doklad o zaplacení – fakturu nebo pokladní blok vystavený podle

zákona o dani z přidané hodnoty. V tomto případě lze práva vyplývající ze záruky uplatnit

dokladem o zaplacení protihodnoty. Spotřebitel svůj záruční nárok si můžete uplatnit

v podniku. 19/2014 o pravidlech postupu při vyřizování záručních a pozáručních reklamací

věcí prodávaných na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem při uplatnění

reklamace za kvalitu. (IV. 29.) NGM (dále jen vyhláška NGM) je povinna vypracovat protokol

s obsahem v něm uvedeným a jeho kopii neprodleně a prokazatelným způsobem poskytnout

spotřebiteli. Při převzetí výrobku do opravy je společnost nebo opravna (servis) povinná

předat certifikát podle § 6 vyhlášky NGM.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud si Kupující přeje uplatnit svůj záruční nárok na zboží nebo nárok Spotřebitele na

záruku nebo zboží vůči Coffice-club kft., Kupující nebo Spotřebitel (na účely této kapitoly

Kupující a Spotřebitel, dále jen “) jednat v souladu s ustanoveními této kapitoly.

Žadatel může podat žádost, kterou chce ověřit, elektronickým podáním prohlášení

společnosti Coffice-club sro. Coffice-club kft. Pro usnadnění vyřizování reklamací je na

webové stránce zveřejněný formulář na podání záruky a reklamací (dále jen „Formulář“ pro

C2 General

účely této kapitoly). Po vyplnění Formuláře odešle Zájemce Formulář společnosti Coffice-club

kft. Vám mohou být zaslány elektronicky poštou. Zájemce bere na vědomí, že k uplatnění

reklamace není zapotřebí vyplňovací formulář.

Coffice-club kft. o prohlášení Spotřebitele vyhotoví protokol (dále jen „Protokol“). Protokol

obsahuje jméno a adresu Spotřebitele a prohlášení, že souhlasí s údaji zaznamenanými

v Protokolu v souladu s příslušnými 19/2014. (IV. 29.) vyhláška NGM; Consumer and Coffice-

club Ltd. název a Kupní cenu Produktu prodávaného na základě Smlouvy mezi smlouva

Coffice-club kft. datum jeho splnění do datum oznámení chyby; popis chyby; právo, které si

chce Spotřebitel uplatnit na základě své záruky nebo reklamace. Kupující výslovně bere na

vědomí a souhlasí s tím, že Coffice-club Itd. prošetřit reklamaci do 48, tedy osmačtyřicet

hodin od nahlášení reklamace a o výsledku šetření informovat Kupujícího e-mailem. Pro

výpočet 48 hodin se počítají jen pracovní dny. V případě oznámení telefonicky nebo e-

mailem bude Zápis zaslán společnosti Coffice-club kft. podepsaný pracovníkem, který

zaznamenal reklamaci Kupujícího. V případě oznámení na místě vyzvednutí bude zápis

předložen společnosti Coffice-club kft. podepsaný pracovníkem, který zaznamenal reklamaci

Kupujícího. Pokud stěžovatel oznámil stížnost společnosti Coffice-club kft. Vyplněním

formuláře společnosti Coffice-club kft. zápis se vyplní podle ustanovení tiskopisu.

Pokud Coffice-club kft. splní svou záruční nebo záruční povinnost jiným způsobem, než je

nárok na uplatnění ze strany Spotřebitele, jehož důvod uvádí Coffice-club kft. dává. Coffice-

club kft. Spotřebitelovi prokazatelným způsobem neprodleně zpřístupní kopii Protokolu.

Nahrané zápisy zveřejnil Coffice-club kft. uchovává tři roky.

RŮZNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SMLUV

Informace o ochraně údajů o nakládání s osobními údaji najdete na webové stránce

v souladu s předpisy o ochraně údajů (https://izzi.shop.hu/adatvedelmi-leiras). Kupující bere

na vědomí, že poskytnuté osobní údaje poskytuje Coffice-club kft. vhodnou formou a o

změně svých údajů neprodleně informuje Coffice-club kft. O změně svých údajů jich

neprodleně informuje e-mailem nebo je předá přes dostupné rozhraní. Kupující prohlašuje,

že jím poskytnuté osobní údaje obsahují skutečné údaje.

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud mezi uzavřením Smlouvy a převzetím Produktu

dojde k jakékoliv změně údajů Kupujícího obsažených ve Smlouvě, Kupující je povinen o tom

neprodleně informovat Coffice-club kft. e-mailem.

Kupující akceptuje a bere na vědomí, že Coffice-club Itd. neodpovídá za žádné škody

vyplývající z neoznámení změny údajů.

Kupující výslovně bere na vědomí a akceptuje, že nárok Kupujícího na náhradu škod nebo

jiných škod způsobených Produktem Kupujícímu nebo třetí osobě po podepsání předávacího

protokolu nebo náložného listu Kupujícím nebo po obdržení Faktury podléhá na ustanovení

Občanského zákoníka. 6:550. § lze uplatnit vůči výrobci.

Strany uvádějí, že Coffice-club kft. ad hoc a pravidelné propagace (dále jen „propagace

(propagace)“). V rámci propagace Coffice-club ktf. Vámi specifikované produkty budou

C2 General

obvykle oceněny I nebo za cenu nižší, než je tržní cena (souhrnně „tržní cena“). Coffice-club

kft. je oprávněná jednostranně určit základ a způsob výpočtu Tržní ceny. Coffice-club kft. na

žádost Kupujícího je povinen informovat Kupujícího o základě a způsobu výpočtu Tržní ceny.

Kupující bere na vědomí a akceptuje, že za výpočet Tržní ceny za nezveřejnění základu a

metody odpovída Coffice-club Ltd. neodpovídá. Pokud Coffice-club kft. tržní cena není

samostatně definovaná, pojem Tržní cena odpovídá následující definici: Tržní cena je

aritmetický průměr minulé a budoucí cenové pozice Produktu, vlastnosti zařízení, značka,

očekávané výhody kategorie produktu, poplatky za doručení a následné (prodejní)

s přihlídnutím na aktuální kalkulaci nákladů (poprodejní servis, mzdové náklady, náklady na

kurýra atd.), cenu stanovenou produktovým manažerem dle svých nejlepších odborných

znalostí. Kupující souhlasí s tím, aby m- Coffice-club kft. výhradní právo určit, pro který

produkt (produkty), na jaké období, jaké akce. Kupující souhlasí s tím, že Coffice-club spol.

má právo kdykoliv zrušit jakoukoliv akci bez jakýchkoli plateb nebo jiných právních následků

nebo kdykoliv prodloužit trvání akce. Kupující bere na vědomí, že produkty, kterých se akce

týkají, jsou pouze

Coffice-club spol. proto Coffice-club kft. je oprávněná ukončit Akci před ukončením Akce

(akcí) uvedené v inzerátu (reklamách). Podmínky Akce se vztahují na právní vztah vzniklý

během trvání Akce, tyto podmínky jsou pro m-HU Internet Kft. Ceny platné po dobu Akce a

doby trvání Akce poskytuje Coffice-club kft. zveřejněny na Webové stránce.

Pro právní vztah upravený v těchto VOP neexistuje žádný kodex chování, Coffice-club kft.

nepodléhá úpravě takového kodexu.

M-HU Internet Kft. má právo zrušit Objednávku, která vyvolává podezření nebo zdání

zvláštního obchodního rizika a odstoupit od Smlouvy. Za zvláštní obchod se považuje

zejména, nikoli však výlučně, objednávka Produktů v obzvláště velkém množství, objednávka

právnické osoby v konkurzu, likvidaci nebo likvidaci a objednávka právnické osoby převyšující

základní jmění Kupujícího. riziko. údaje poskytnuté výrobci, které se mohou kdykoliv bez

upozornění změnit. Před zadáním objednávky se informujte, protože nemůžeme nést

zodpovědnost za jakékoliv změny nebo nesrovnalosti! Výše uvedený obrázek je v některých

případech ilustrační.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Tyto VOP a jejich výklad se řídí pravidly maďarského práva a výkladem maďarského

jazyka.

Případná neplatnost některého ustanovení VOP nemá vliv na platnost zbytku VOP.

Ve věcech neupravených v těchto VOP platí Občanský zákoník. a jiné platné zákony.

V případě spotřebitelského sporu, při kterém smluvní strany nedokážou najít řešení, může

spotřebitel zahájit řízení před Smírčím orgánem. Coffice-club kft. příslušný smírčí orgán

v jeho sídle: Smírčí orgán v Budapešti; 1016 Budapešť, Krisztina körút 99., III. patro

310.; poštovní adresa: 1253 Budapešť, Pf.:10. Coffice-club sro je povinná spolupracovat na

jednání smírčí komise. M-HU Internet Kft. Nemusí se nutně podřizovat doporučení smírčího

C2 General

výboru. Kupující se může v souvislosti se stížností spotřebitele obrátit na regionálně příslušný

okresní úřad. Bližší informace naleznete na tomto odkaze: http://jarasinfo.gov.hu/ V případě,

že zákazník vystupuje jako spotřebitel, je oprávněn svůj spor řešit i prostřednictvím fóra pro

řešení sporů online (http://ec.europa .eu/ odr ) začít.

Datum:Budapešť, 26. července 2021. Datum vstupu těchto VOP v platnost: 26. července

2021.